Nyereményjáték szabályzat

„A NAGY TISZTÍTÓSZER TESZT” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

 

  1. A játék szervezője

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) Péczeliné Imre Erika egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szervező) szervezi.

A Szervező adatai:

Székhely: 4751 Kocsord, Szegfű u. 4.

Adószám: 8413922852

Képviselő: Péczeliné Imre Erika

Telefonszám: +36 31 7823 330

honlap: https://kaoszirtok.hu/

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a https://kaoszirtok.hu/a-nagy-tisztitoszer-teszt/ (a továbbiakban: Weboldal) oldalon kerül sor.

  1. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki

– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,

– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt

feltételeket,

– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

 

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

 

  1. A játék időtartama

3.1 A teljes játék 2020. október 19-én kezdődik és 2020. november 30-ig tart.

A 2020. november 30. napja után beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadnia.

  1. A Nyereményjáték leírása

4.1 A Magyarországon forgalomban lévő ORGALCO BIO CLEANER WC OLAJ ÉS LÉGFRISSÍTŐ TERMÉKek valamelyikének megvásárlásával és 30 nap elteltével annak értékelésével lehet részt venni a Nyereményjátékban.

4.2 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2020. október 19.

– 2020. november 30.) ORGALCO BIO CLEANER WC OLAJ ÉS LÉGFRISSÍTŐ TERMÉKET vásárol, majd regisztrál a Weboldalon és a regisztrációt követően a vásárlást visszaigazoló emailt kap és 30 nap elteltével egy másik emailen belül értékeli a megvásárolt terméket.

4.3 A regisztrációs folyamat végén a játékosnak el kell fogadnia a Nyereményjáték szabályait és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok).

4.4 A Weboldalon érvényesen regisztrálni a Játékosnak teljes nevének, e-mail címének, lakóhelyének címe és telefonszám pontos megadásával lehet. Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás vagy hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím), a résztvevő a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

4.5 A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

4.6 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt lakcím, telefonszám vagy e-mail cím megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

4.7 Egy kedvezményes termék megvásárlására van lehetőség és egy vélemény ugyan attól a személytől csak egy alkalommal kerülhet feltöltésre. A Játékosok a Program során egy vélemény megírására jogosultak.

4.8 A Játékosnak a Nyereményjáték végéig, illetve a nyeremény átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló emailt, amely alapján a véleményét megírta.

4.9 A játékban csak a Bio-Cleaner Kft.-vel partnerségben álló Péczeliné Imre Erika egyéni vállalkozó veszt rész. Semmilyen más Orgalco terméket forgalmazó vállalkozás nem vesz részt a nyereményjátékban.

4.10 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

4.11 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában az Ön által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen más tartalomért teljes felelősséggel tartozik.

4.12 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ideig és célból tároljuk.

 

  1. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

 

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

– 1 db 15.000.- ft értékű Orgalco tisztítószer csomag

 

5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (4751 Kocsord, Szegfű u. 4.).

5.3 A sorsolás közjegyző jelenlétében történik a Nyereményjáték zárását követő héten. A Nyereményjáték kapcsán a sorsolás eredményét közjegyző hitelesíti. A sorsolás a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik.

 

5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

 

5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

 

5.6 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal (kivéve a saját maguk által forgalmazott termékek). A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

 

5.7 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A Nyertesek a nyereményüket átvehetik a Szervezővel egyeztett helyszínen, vagy kérhetik a nyeremény házhozszállítását. A nyeremények átvételének feltétele személyi igazolvány és lakcímkártya személyesen történő bemutatása, és hozzájárulás azokról történő másolat készítéséhez.

 

5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).

 

5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

 

5.10 Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult, vagy a nyereményt meghatalmazottja veheti át.

 

5.11 A nyeremények kiküldésére és/vagy személyes átadására 2020. december 15-ig kerül sor. A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

 

5.12 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes bizonyító erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

 

5.13 A Nyertesnek a Szervező kérésére a visszaigazoló email bemutatásával/beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek

 

5.14 A hamisított vagy manipulált blokkok/nyugták a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Programban résztvevő blokkok/nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

 

5.15 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

 

5.16 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

 

5.17 A Játékos pályázata beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

  1. Tartaléknyertes

 

6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek.

 

6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

  1. Adózás

7.1 Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti.

7.2 Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Játékost terheli (ide tartozik pl. a Résztvevő irányából indított telefonhívás költsége, stb.).

  1. Játékszabályzat módosítása

8.1 Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, akkor erről előzetesen e-mail címére küldött értesítésben tájékoztatjuk. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.

  1. Egyéb rendelkezések

9.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.

9.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.

9.3 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek.

 

Miskolc, 2020. október 19.